Giới thiệu về chúng tôi

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Quyết định cho phép hoạt động văn phòng công chứng số: 3755/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng số 921/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của chủ tịch UB nhân dân Thành phố và giấy phép đăng ký hoạt động số: 41.02.0013/TP-CC-ĐKHĐ.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Trụ sở tại số : 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn - Tp.HCM. Chức năng của Văn phòng là Công chứng các giao dịch, hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai...

Danh mục

Thông tin cần biết

Hổ trợ

 click to call      

Mss Phương 

0981 716 639 

Mss HOA 

0986 345 839 

Mss Thư

0908 977 559

MR HIẾU

0888 023 567

MR TIỀN

0908 133 026

 

 

Thông tin văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Hôm nay, ngày…./…./2011 tại Văn phòng Công chứng Đất Việt, trước mặt Công chứng viên, tôi ký tên dưới đây, tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình đã tự nguyện lập Giấy ủy quyền này với nội dung như sau:

 

Họ và tên                           : ............................................................................................

Chứng minh nhân dân số   :.........................................  Sinh năm :................................                          

Thường trú tại                    : ……………………………………………………………

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Họ và tên                                 :………………………………………………………..

Sinh năm                       :………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số      …………………………………………………………

Thường trú tại                      :………………………………………………………..

   

Với nội dung ủy quyền như sau:

-Ông (bà): ……………………….,được quyền thay mặt và nhân danh tôi thực hiện các việc sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Trong phạm vi ủy quyền ông (bà):………………………….  được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi được ủy quyền, được tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền.

- Thù lao ủy quyền       : ……………………………………………………………………….

- Thời hạn ủy quyền     : ………………………………………………………………………

 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do ông …………………………… nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi công việc ủy quyền nêu trên.

Tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hậu quả pháp lý của việc ủy quyền./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Thông tin khác