Giới thiệu về chúng tôi

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Quyết định cho phép hoạt động văn phòng công chứng số: 3755/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 và Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng số 921/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 của chủ tịch UB nhân dân Thành phố và giấy phép đăng ký hoạt động số: 41.02.0013/TP-CC-ĐKHĐ.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT VIỆT

Trụ sở tại số : 8/1A - Tô Ký - Xã Thới Tam Thôn - Hóc Môn - Tp.HCM. Chức năng của Văn phòng là Công chứng các giao dịch, hợp đồng trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai...

Danh mục

Thông tin cần biết

Hổ trợ

 click to call      

Mss Phương 

0981 716 639 

Mss HOA 

0986 345 839 

Mss Thư

0908 977 559

MR HIẾU

0888 023 567

MR TIỀN

0908 133 026

 

 

Thông tin văn bản

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày............tháng............năm..............tại Văn phòng Công chứng Đất Việt, trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

Ông :..................................................................................................................

Sinh năm:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.......................... cấp ngày:........................................

Nơi cấp:  ...................................................

Thường trú tại:....................................................................................................

Cùng bà:..............................................................................................................

Sinh năm:............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.......................... cấp ngày:.........................................

Nơi cấp:.....................................................

Thường trú tại:...................................................................................................

 

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi lập Di chúc này như sau:

( Ghi rõ : họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 

Người được hưởng di sản:

1. Ông (bà) :.......................................................................................................

 Sinh năm:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.......................... cấp ngày:.........................................

Nơi cấp:  ...................................................

Thông tin khác